Soi cầu giải đặc biệt
Bấm vào đây xem hướng dẫn chương trình Soi Cầu Giải Đặc Biệt hướng dẫn xem chương trình soi cầu giải đặc biệt của xổ số miền Bắc
Để xem rất đơn giản bạn chỉ cần chọn Biên ngày, Số ngày cầu chạy kiểu soi rồi bấm nút Xem kết quả để xem. Khi bạn muốn xem các cầu trong quá khứ bạn có thể nhập Biên ngày là một ngày khác trước đó.

Chú ý:
- Số ngày cầu chạy: khi xem một kiểu soi mới yêu cầu bạn chọn số ngày bằng 1 cho lần xem đầu. Các lần xem sau bạn có thể xem số ngày lớn hơn.
- Cầu chạm số: là cầu được tính khi 1 hay cả 2 số của 2 vị trí cầu xuất hiện trong 2 số cuối giải đặc biệt của ngày hôm sau.
- Cầu chạm tổng: là cầu được tính khi 1 hay cả 2 số của 2 vị trí bằng tổng của 2 số cuối giải đặc biệt ngày hôm sau.
- Cầu chạm bộ số: là cầu được tính khi bộ số của 2 số của 2 vị trí cầu là bộ số của giải đặc biệt ngày hôm sau.


Để lấy dự đoán 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của TANGBATHO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: NGON gửi 8677
Để lấy dự đoán 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của TANGBATHO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: NGON gửi 8777

Biên ngày: (dd/mm/yyyy) Số ngày cầu chạy:
   Kiểu soi :
Soi cầu tính đến ngày 24/10/2014
Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy dài hơn
Tất cả cầu chạm số có số ngày cầu chạy là 1 ngày
Bảng cầu chạm số rút gọn
Chạm 0 -> 9 0, 0 0, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, 7 0, 8 0, 9
Chạm 1 -> 9 1, 0 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1, 7 1, 8 1, 9
Chạm 2 -> 9 2, 0 2, 1 2, 2 2, 3 2, 4 2, 5 2, 6 2, 7 2, 8 2, 9
Chạm 3 -> 9 3, 0 3, 1 3, 2 3, 3 3, 4 3, 5 3, 6 3, 7 3, 8 3, 9
Chạm 4 -> 9 4, 0 4, 1 4, 2 4, 3 4, 5 4, 6 4, 7 4, 8 4, 9
Chạm 5 -> 9 5, 0 5, 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 5, 6 5, 7 5, 8 5, 9
Chạm 6 -> 9 6, 0 6, 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 6, 6 6, 7 6, 8 6, 9
Chạm 7 -> 9 7, 0 7, 1 7, 2 7, 3 7, 4 7, 5 7, 6 7, 7 7, 8 7, 9
Chạm 8 -> 9 8, 0 8, 1 8, 2 8, 3 8, 4 8, 5 8, 6 8, 7 8, 8 8, 9
Chạm 9 -> 9 9, 0 9, 1 9, 2 9, 3 9, 4 9, 5 9, 6 9, 7 9, 8 9, 9
 
775 cầu cũ - là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[001] Chạm số: 4, 7
[002] Chạm số: 4, 1
[003] Chạm số: 4, 6
[004] Chạm số: 4, 2
[005] Chạm số: 4, 8
[006] Chạm số: 1, 7
[007] Chạm số: 1, 1
[008] Chạm số: 1, 6
[009] Chạm số: 1, 2
[010] Chạm số: 1, 8
[011] Chạm số: 7, 7
[012] Chạm số: 7, 1
[013] Chạm số: 7, 6
[014] Chạm số: 7, 2
[015] Chạm số: 7, 8
[016] Chạm số: 7, 8
[017] Chạm số: 7, 7
[018] Chạm số: 7, 1
[019] Chạm số: 7, 8
[020] Chạm số: 7, 2
[021] Chạm số: 7, 2
[022] Chạm số: 7, 0
[023] Chạm số: 7, 5
[024] Chạm số: 7, 1
[025] Chạm số: 7, 0
[026] Chạm số: 7, 0
[027] Chạm số: 7, 3
[028] Chạm số: 7, 6
[029] Chạm số: 7, 2
[030] Chạm số: 7, 6
[031] Chạm số: 7, 9
[032] Chạm số: 7, 3
[033] Chạm số: 7, 1
[034] Chạm số: 7, 2
[035] Chạm số: 7, 5
[036] Chạm số: 7, 0
[037] Chạm số: 7, 8
[038] Chạm số: 0, 7
[039] Chạm số: 0, 1
[040] Chạm số: 0, 6
[041] Chạm số: 0, 2
[042] Chạm số: 0, 8
[043] Chạm số: 8, 7
[044] Chạm số: 8, 5
[045] Chạm số: 8, 7
[046] Chạm số: 8, 7
[047] Chạm số: 8, 7
[048] Chạm số: 8, 5
[049] Chạm số: 8, 6
[050] Chạm số: 8, 9
[051] Chạm số: 8, 1
[052] Chạm số: 8, 3
[053] Chạm số: 8, 6
[054] Chạm số: 8, 8
[055] Chạm số: 8, 2
[056] Chạm số: 8, 2
[057] Chạm số: 8, 8
[058] Chạm số: 8, 8
[059] Chạm số: 8, 7
[060] Chạm số: 8, 1
[061] Chạm số: 8, 7
[062] Chạm số: 7, 3
[063] Chạm số: 7, 4
[064] Chạm số: 7, 8
[065] Chạm số: 7, 5
[066] Chạm số: 7, 6
[067] Chạm số: 7, 4
[068] Chạm số: 7, 1
[069] Chạm số: 7, 7
[070] Chạm số: 7, 5
[071] Chạm số: 7, 9
[072] Chạm số: 7, 8
[073] Chạm số: 7, 3
[074] Chạm số: 7, 2
[075] Chạm số: 7, 7
[076] Chạm số: 7, 7
[077] Chạm số: 7, 2
[078] Chạm số: 7, 2
[079] Chạm số: 7, 5
[080] Chạm số: 7, 9
[081] Chạm số: 7, 2
[082] Chạm số: 7, 0
[083] Chạm số: 7, 7
[084] Chạm số: 7, 4
[085] Chạm số: 7, 0
[086] Chạm số: 7, 6
[087] Chạm số: 7, 5
[088] Chạm số: 7, 0
[089] Chạm số: 7, 8
[090] Chạm số: 7, 9
[091] Chạm số: 7, 9
[092] Chạm số: 7, 0
[093] Chạm số: 7, 0
[094] Chạm số: 7, 9
[095] Chạm số: 7, 9
[096] Chạm số: 7, 9
[097] Chạm số: 7, 1
[098] Chạm số: 7, 0
[099] Chạm số: 7, 3
[100] Chạm số: 7, 6
[101] Chạm số: 7, 3
[102] Chạm số: 7, 3
[103] Chạm số: 7, 9
[104] Chạm số: 7, 9
[105] Chạm số: 7, 9
[106] Chạm số: 7, 0
[107] Chạm số: 7, 0
[108] Chạm số: 7, 7
[109] Chạm số: 7, 5
[110] Chạm số: 7, 3
[111] Chạm số: 7, 6
[112] Chạm số: 7, 1
[113] Chạm số: 7, 5
[114] Chạm số: 7, 7
[115] Chạm số: 7, 1
[116] Chạm số: 7, 7
[117] Chạm số: 7, 1
[118] Chạm số: 7, 2
[119] Chạm số: 7, 3
[120] Chạm số: 7, 6
[121] Chạm số: 7, 9
[122] Chạm số: 7, 4
[123] Chạm số: 7, 9
[124] Chạm số: 7, 6
[125] Chạm số: 7, 1
[126] Chạm số: 7, 3
[127] Chạm số: 7, 3
[128] Chạm số: 7, 1
[129] Chạm số: 7, 7
[130] Chạm số: 7, 3
[131] Chạm số: 7, 5
[132] Chạm số: 7, 7
[133] Chạm số: 7, 3
[134] Chạm số: 7, 8
[135] Chạm số: 7, 3
[136] Chạm số: 7, 5
[137] Chạm số: 7, 8
[138] Chạm số: 7, 1
[139] Chạm số: 7, 2
[140] Chạm số: 7, 2
[141] Chạm số: 7, 1
[142] Chạm số: 7, 3
[143] Chạm số: 7, 2
[144] Chạm số: 7, 5
[145] Chạm số: 7, 0
[146] Chạm số: 7, 6
[147] Chạm số: 7, 1
[148] Chạm số: 7, 1
[149] Chạm số: 7, 4
[150] Chạm số: 7, 0
[151] Chạm số: 7, 8
[152] Chạm số: 7, 8
[153] Chạm số: 7, 8
[154] Chạm số: 7, 7
[155] Chạm số: 7, 1
[156] Chạm số: 7, 0
[157] Chạm số: 7, 7
[158] Chạm số: 7, 8
[159] Chạm số: 7, 9
[160] Chạm số: 7, 0
[161] Chạm số: 7, 4
[162] Chạm số: 3, 1
[163] Chạm số: 3, 6
[164] Chạm số: 3, 2
[165] Chạm số: 3, 8
[166] Chạm số: 4, 1
[167] Chạm số: 4, 6
[168] Chạm số: 4, 2
[169] Chạm số: 4, 8
[170] Chạm số: 8, 1
[171] Chạm số: 8, 6
[172] Chạm số: 8, 2
[173] Chạm số: 8, 8
[174] Chạm số: 5, 1
[175] Chạm số: 5, 8
[176] Chạm số: 5, 2
[177] Chạm số: 5, 2
[178] Chạm số: 5, 0
[179] Chạm số: 5, 5
[180] Chạm số: 5, 1
[181] Chạm số: 5, 0
[182] Chạm số: 5, 0
[183] Chạm số: 5, 3
[184] Chạm số: 5, 6
[185] Chạm số: 5, 2
[186] Chạm số: 5, 6
[187] Chạm số: 5, 9
[188] Chạm số: 5, 3
[189] Chạm số: 5, 1
[190] Chạm số: 5, 2
[191] Chạm số: 5, 5
[192] Chạm số: 5, 0
[193] Chạm số: 5, 8
[194] Chạm số: 6, 1
[195] Chạm số: 6, 6
[196] Chạm số: 6, 2
[197] Chạm số: 6, 8
[198] Chạm số: 4, 1
[199] Chạm số: 4, 6
[200] Chạm số: 4, 2
[201] Chạm số: 4, 8
[202] Chạm số: 1, 7
[203] Chạm số: 1, 7
[204] Chạm số: 1, 7
[205] Chạm số: 1, 5
[206] Chạm số: 1, 6
[207] Chạm số: 1, 9
[208] Chạm số: 1, 1
[209] Chạm số: 1, 3
[210] Chạm số: 1, 6
[211] Chạm số: 1, 8
[212] Chạm số: 1, 2
[213] Chạm số: 1, 2
[214] Chạm số: 1, 8
[215] Chạm số: 1, 8
[216] Chạm số: 1, 7
[217] Chạm số: 1, 1
[218] Chạm số: 1, 7
[219] Chạm số: 7, 8
[220] Chạm số: 7, 2
[221] Chạm số: 7, 2
[222] Chạm số: 7, 0
[223] Chạm số: 7, 5
[224] Chạm số: 7, 1
[225] Chạm số: 7, 0
[226] Chạm số: 7, 0
[227] Chạm số: 7, 3
[228] Chạm số: 7, 6
[229] Chạm số: 7, 2
[230] Chạm số: 7, 6
[231] Chạm số: 7, 9
[232] Chạm số: 7, 3
[233] Chạm số: 7, 1
[234] Chạm số: 7, 2
[235] Chạm số: 7, 5
[236] Chạm số: 7, 0
[237] Chạm số: 7, 8
[238] Chạm số: 5, 1
[239] Chạm số: 5, 6
[240] Chạm số: 5, 2
[241] Chạm số: 5, 8
[242] Chạm số: 9, 1
[243] Chạm số: 9, 6
[244] Chạm số: 9, 2
[245] Chạm số: 9, 8
[246] Chạm số: 8, 7
[247] Chạm số: 8, 7
[248] Chạm số: 8, 5
[249] Chạm số: 8, 6
[250] Chạm số: 8, 9
[251] Chạm số: 8, 1
[252] Chạm số: 8, 3
[253] Chạm số: 8, 6
[254] Chạm số: 8, 8
[255] Chạm số: 8, 2
[256] Chạm số: 8, 2
[257] Chạm số: 8, 8
[258] Chạm số: 8, 8
[259] Chạm số: 8, 7
[260] Chạm số: 8, 1
[261] Chạm số: 8, 7
[262] Chạm số: 3, 1
[263] Chạm số: 3, 6
[264] Chạm số: 3, 2
[265] Chạm số: 3, 8
[266] Chạm số: 2, 1
[267] Chạm số: 2, 6
[268] Chạm số: 2, 2
[269] Chạm số: 2, 8
[270] Chạm số: 7, 2
[271] Chạm số: 7, 2
[272] Chạm số: 7, 0
[273] Chạm số: 7, 5
[274] Chạm số: 7, 1
[275] Chạm số: 7, 0
[276] Chạm số: 7, 0
[277] Chạm số: 7, 3
[278] Chạm số: 7, 6
[279] Chạm số: 7, 2
[280] Chạm số: 7, 6
[281] Chạm số: 7, 9
[282] Chạm số: 7, 3
[283] Chạm số: 7, 1
[284] Chạm số: 7, 2
[285] Chạm số: 7, 5
[286] Chạm số: 7, 0
[287] Chạm số: 7, 8
[288] Chạm số: 7, 2
[289] Chạm số: 7, 2
[290] Chạm số: 7, 0
[291] Chạm số: 7, 5
[292] Chạm số: 7, 1
[293] Chạm số: 7, 0
[294] Chạm số: 7, 0
[295] Chạm số: 7, 3
[296] Chạm số: 7, 6
[297] Chạm số: 7, 2
[298] Chạm số: 7, 6
[299] Chạm số: 7, 9
[300] Chạm số: 7, 3
[301] Chạm số: 7, 1
[302] Chạm số: 7, 2
[303] Chạm số: 7, 5
[304] Chạm số: 7, 0
[305] Chạm số: 7, 8
[306] Chạm số: 2, 1
[307] Chạm số: 2, 6
[308] Chạm số: 2, 2
[309] Chạm số: 2, 8
[310] Chạm số: 2, 5
[311] Chạm số: 2, 6
[312] Chạm số: 2, 9
[313] Chạm số: 2, 1
[314] Chạm số: 2, 3
[315] Chạm số: 2, 6
[316] Chạm số: 2, 8
[317] Chạm số: 2, 2
[318] Chạm số: 2, 2
[319] Chạm số: 2, 8
[320] Chạm số: 2, 8
[321] Chạm số: 2, 7
[322] Chạm số: 2, 1
[323] Chạm số: 2, 7
[324] Chạm số: 5, 2
[325] Chạm số: 5, 0
[326] Chạm số: 5, 5
[327] Chạm số: 5, 1
[328] Chạm số: 5, 0
[329] Chạm số: 5, 0
[330] Chạm số: 5, 3
[331] Chạm số: 5, 6
[332] Chạm số: 5, 2
[333] Chạm số: 5, 6
[334] Chạm số: 5, 9
[335] Chạm số: 5, 3
[336] Chạm số: 5, 1
[337] Chạm số: 5, 2
[338] Chạm số: 5, 5
[339] Chạm số: 5, 0
[340] Chạm số: 5, 8
[341] Chạm số: 9, 1
[342] Chạm số: 9, 6
[343] Chạm số: 9, 2
[344] Chạm số: 9, 8
[345] Chạm số: 2, 6
[346] Chạm số: 2, 9
[347] Chạm số: 2, 1
[348] Chạm số: 2, 3
[349] Chạm số: 2, 6
[350] Chạm số: 2, 8
[351] Chạm số: 2, 2
[352] Chạm số: 2, 2
[353] Chạm số: 2, 8
[354] Chạm số: 2, 8
[355] Chạm số: 2, 7
[356] Chạm số: 2, 1
[357] Chạm số: 2, 7
[358] Chạm số: 0, 6
[359] Chạm số: 0, 9
[360] Chạm số: 0, 1
[361] Chạm số: 0, 3
[362] Chạm số: 0, 6
[363] Chạm số: 0, 8
[364] Chạm số: 0, 2
[365] Chạm số: 0, 2
[366] Chạm số: 0, 8
[367] Chạm số: 0, 8
[368] Chạm số: 0, 7
[369] Chạm số: 0, 1
[370] Chạm số: 0, 7
[371] Chạm số: 7, 1
[372] Chạm số: 7, 6
[373] Chạm số: 7, 2
[374] Chạm số: 7, 8
[375] Chạm số: 4, 1
[376] Chạm số: 4, 6
[377] Chạm số: 4, 2
[378] Chạm số: 4, 8
[379] Chạm số: 0, 1
[380] Chạm số: 0, 6
[381] Chạm số: 0, 2
[382] Chạm số: 0, 8
[383] Chạm số: 6, 5
[384] Chạm số: 6, 1
[385] Chạm số: 6, 0
[386] Chạm số: 6, 0
[387] Chạm số: 6, 3
[388] Chạm số: 6, 6
[389] Chạm số: 6, 2
[390] Chạm số: 6, 6
[391] Chạm số: 6, 9
[392] Chạm số: 6, 3
[393] Chạm số: 6, 1
[394] Chạm số: 6, 2
[395] Chạm số: 6, 5
[396] Chạm số: 6, 0
[397] Chạm số: 6, 8
[398] Chạm số: 5, 9
[399] Chạm số: 5, 1
[400] Chạm số: 5, 3
[401] Chạm số: 5, 6
[402] Chạm số: 5, 8
[403] Chạm số: 5, 2
[404] Chạm số: 5, 2
[405] Chạm số: 5, 8
[406] Chạm số: 5, 8
[407] Chạm số: 5, 7
[408] Chạm số: 5, 1
[409] Chạm số: 5, 7
[410] Chạm số: 0, 1
[411] Chạm số: 0, 6
[412] Chạm số: 0, 2
[413] Chạm số: 0, 8
[414] Chạm số: 8, 1
[415] Chạm số: 8, 6
[416] Chạm số: 8, 2
[417] Chạm số: 8, 8
[418] Chạm số: 9, 1
[419] Chạm số: 9, 6
[420] Chạm số: 9, 2
[421] Chạm số: 9, 8
[422] Chạm số: 9, 1
[423] Chạm số: 9, 6
[424] Chạm số: 9, 2
[425] Chạm số: 9, 8
[426] Chạm số: 0, 1
[427] Chạm số: 0, 6
[428] Chạm số: 0, 2
[429] Chạm số: 0, 8
[430] Chạm số: 0, 1
[431] Chạm số: 0, 6
[432] Chạm số: 0, 2
[433] Chạm số: 0, 8
[434] Chạm số: 9, 1
[435] Chạm số: 9, 6
[436] Chạm số: 9, 2
[437] Chạm số: 9, 8
[438] Chạm số: 9, 1
[439] Chạm số: 9, 0
[440] Chạm số: 9, 0
[441] Chạm số: 9, 3
[442] Chạm số: 9, 6
[443] Chạm số: 9, 2
[444] Chạm số: 9, 6
[445] Chạm số: 9, 9
[446] Chạm số: 9, 3
[447] Chạm số: 9, 1
[448] Chạm số: 9, 2
[449] Chạm số: 9, 5
[450] Chạm số: 9, 0
[451] Chạm số: 9, 8
[452] Chạm số: 9, 1
[453] Chạm số: 9, 6
[454] Chạm số: 9, 2
[455] Chạm số: 9, 8
[456] Chạm số: 1, 0
[457] Chạm số: 1, 3
[458] Chạm số: 1, 6
[459] Chạm số: 1, 3
[460] Chạm số: 1, 3
[461] Chạm số: 1, 9
[462] Chạm số: 1, 9
[463] Chạm số: 1, 9
[464] Chạm số: 1, 0
[465] Chạm số: 1, 0
[466] Chạm số: 1, 7
[467] Chạm số: 1, 5
[468] Chạm số: 1, 3
[469] Chạm số: 1, 6
[470] Chạm số: 1, 1
[471] Chạm số: 1, 5
[472] Chạm số: 1, 7
[473] Chạm số: 1, 1
[474] Chạm số: 1, 7
[475] Chạm số: 1, 1
[476] Chạm số: 1, 2
[477] Chạm số: 1, 3
[478] Chạm số: 1, 6
[479] Chạm số: 1, 9
[480] Chạm số: 1, 4
[481] Chạm số: 1, 9
[482] Chạm số: 1, 6
[483] Chạm số: 1, 1
[484] Chạm số: 1, 3
[485] Chạm số: 1, 3
[486] Chạm số: 1, 1
[487] Chạm số: 1, 7
[488] Chạm số: 1, 3
[489] Chạm số: 1, 5
[490] Chạm số: 1, 7
[491] Chạm số: 1, 3
[492] Chạm số: 1, 8
[493] Chạm số: 1, 3
[494] Chạm số: 1, 5
[495] Chạm số: 1, 8
[496] Chạm số: 1, 1
[497] Chạm số: 1, 2
[498] Chạm số: 1, 2
[499] Chạm số: 1, 1
[500] Chạm số: 1, 3
[501] Chạm số: 1, 2
[502] Chạm số: 1, 5
[503] Chạm số: 1, 0
[504] Chạm số: 1, 6
[505] Chạm số: 1, 1
[506] Chạm số: 1, 1
[507] Chạm số: 1, 4
[508] Chạm số: 1, 0
[509] Chạm số: 1, 8
[510] Chạm số: 1, 8
[511] Chạm số: 1, 8
[512] Chạm số: 1, 7
[513] Chạm số: 1, 1
[514] Chạm số: 1, 0
[515] Chạm số: 1, 7
[516] Chạm số: 1, 8
[517] Chạm số: 1, 9
[518] Chạm số: 1, 0
[519] Chạm số: 1, 4
[520] Chạm số: 0, 3
[521] Chạm số: 0, 6
[522] Chạm số: 0, 8
[523] Chạm số: 0, 2
[524] Chạm số: 0, 2
[525] Chạm số: 0, 8
[526] Chạm số: 0, 8
[527] Chạm số: 0, 7
[528] Chạm số: 0, 1
[529] Chạm số: 0, 7
[530] Chạm số: 3, 6
[531] Chạm số: 3, 2
[532] Chạm số: 3, 8
[533] Chạm số: 6, 6
[534] Chạm số: 6, 2
[535] Chạm số: 6, 8
[536] Chạm số: 3, 6
[537] Chạm số: 3, 2
[538] Chạm số: 3, 8
[539] Chạm số: 3, 0
[540] Chạm số: 3, 3
[541] Chạm số: 3, 6
[542] Chạm số: 3, 2
[543] Chạm số: 3, 6
[544] Chạm số: 3, 9
[545] Chạm số: 3, 3
[546] Chạm số: 3, 1
[547] Chạm số: 3, 2
[548] Chạm số: 3, 5
[549] Chạm số: 3, 0
[550] Chạm số: 3, 8
[551] Chạm số: 9, 6
[552] Chạm số: 9, 2
[553] Chạm số: 9, 8
[554] Chạm số: 9, 6
[555] Chạm số: 9, 2
[556] Chạm số: 9, 8
[557] Chạm số: 9, 6
[558] Chạm số: 9, 2
[559] Chạm số: 9, 8
[560] Chạm số: 0, 6
[561] Chạm số: 0, 2
[562] Chạm số: 0, 8
[563] Chạm số: 0, 6
[564] Chạm số: 0, 8
[565] Chạm số: 0, 2
[566] Chạm số: 0, 2
[567] Chạm số: 0, 8
[568] Chạm số: 0, 8
[569] Chạm số: 0, 7
[570] Chạm số: 0, 1
[571] Chạm số: 0, 7
[572] Chạm số: 7, 6
[573] Chạm số: 7, 2
[574] Chạm số: 7, 8
[575] Chạm số: 5, 6
[576] Chạm số: 5, 2
[577] Chạm số: 5, 8
[578] Chạm số: 3, 6
[579] Chạm số: 3, 8
[580] Chạm số: 3, 2
[581] Chạm số: 3, 2
[582] Chạm số: 3, 8
[583] Chạm số: 3, 8
[584] Chạm số: 3, 7
[585] Chạm số: 3, 1
[586] Chạm số: 3, 7
[587] Chạm số: 6, 6
[588] Chạm số: 6, 8
[589] Chạm số: 6, 2
[590] Chạm số: 6, 2
[591] Chạm số: 6, 8
[592] Chạm số: 6, 8
[593] Chạm số: 6, 7
[594] Chạm số: 6, 1
[595] Chạm số: 6, 7
[596] Chạm số: 1, 6
[597] Chạm số: 1, 2
[598] Chạm số: 1, 8
[599] Chạm số: 5, 6
[600] Chạm số: 5, 2
[601] Chạm số: 5, 8
[602] Chạm số: 7, 6
[603] Chạm số: 7, 2
[604] Chạm số: 7, 8
[605] Chạm số: 1, 6
[606] Chạm số: 1, 2
[607] Chạm số: 1, 8
[608] Chạm số: 7, 6
[609] Chạm số: 7, 2
[610] Chạm số: 7, 8
[611] Chạm số: 1, 6
[612] Chạm số: 1, 2
[613] Chạm số: 1, 8
[614] Chạm số: 2, 6
[615] Chạm số: 2, 8
[616] Chạm số: 2, 2
[617] Chạm số: 2, 2
[618] Chạm số: 2, 8
[619] Chạm số: 2, 8
[620] Chạm số: 2, 7
[621] Chạm số: 2, 1
[622] Chạm số: 2, 7
[623] Chạm số: 3, 6
[624] Chạm số: 3, 2
[625] Chạm số: 3, 8
[626] Chạm số: 6, 9
[627] Chạm số: 6, 4
[628] Chạm số: 6, 9
[629] Chạm số: 6, 6
[630] Chạm số: 6, 1
[631] Chạm số: 6, 3
[632] Chạm số: 6, 3
[633] Chạm số: 6, 1
[634] Chạm số: 6, 7
[635] Chạm số: 6, 3
[636] Chạm số: 6, 5
[637] Chạm số: 6, 7
[638] Chạm số: 6, 3
[639] Chạm số: 6, 8
[640] Chạm số: 6, 3
[641] Chạm số: 6, 5
[642] Chạm số: 6, 8
[643] Chạm số: 6, 1
[644] Chạm số: 6, 2
[645] Chạm số: 6, 2
[646] Chạm số: 6, 1
[647] Chạm số: 6, 3
[648] Chạm số: 6, 2
[649] Chạm số: 6, 5
[650] Chạm số: 6, 0
[651] Chạm số: 6, 6
[652] Chạm số: 6, 1
[653] Chạm số: 6, 1
[654] Chạm số: 6, 4
[655] Chạm số: 6, 0
[656] Chạm số: 6, 8
[657] Chạm số: 6, 8
[658] Chạm số: 6, 8
[659] Chạm số: 6, 7
[660] Chạm số: 6, 1
[661] Chạm số: 6, 0
[662] Chạm số: 6, 7
[663] Chạm số: 6, 8
[664] Chạm số: 6, 9
[665] Chạm số: 6, 0
[666] Chạm số: 6, 4
[667] Chạm số: 9, 2
[668] Chạm số: 9, 8
[669] Chạm số: 4, 2
[670] Chạm số: 4, 8
[671] Chạm số: 9, 8
[672] Chạm số: 9, 2
[673] Chạm số: 9, 2
[674] Chạm số: 9, 8
[675] Chạm số: 9, 8
[676] Chạm số: 9, 7
[677] Chạm số: 9, 1
[678] Chạm số: 9, 7
[679] Chạm số: 6, 2
[680] Chạm số: 6, 8
[681] Chạm số: 1, 2
[682] Chạm số: 1, 8
[683] Chạm số: 3, 2
[684] Chạm số: 3, 8
[685] Chạm số: 3, 8
[686] Chạm số: 3, 2
[687] Chạm số: 3, 2
[688] Chạm số: 3, 8
[689] Chạm số: 3, 8
[690] Chạm số: 3, 7
[691] Chạm số: 3, 1
[692] Chạm số: 3, 7
[693] Chạm số: 1, 8
[694] Chạm số: 1, 2
[695] Chạm số: 1, 2
[696] Chạm số: 1, 8
[697] Chạm số: 1, 8
[698] Chạm số: 1, 7
[699] Chạm số: 1, 1
[700] Chạm số: 1, 7
[701] Chạm số: 7, 2
[702] Chạm số: 7, 8
[703] Chạm số: 3, 2
[704] Chạm số: 3, 8
[705] Chạm số: 5, 2
[706] Chạm số: 5, 8
[707] Chạm số: 7, 2
[708] Chạm số: 7, 8
[709] Chạm số: 3, 2
[710] Chạm số: 3, 8
[711] Chạm số: 8, 2
[712] Chạm số: 8, 5
[713] Chạm số: 8, 0
[714] Chạm số: 8, 8
[715] Chạm số: 3, 2
[716] Chạm số: 3, 8
[717] Chạm số: 5, 2
[718] Chạm số: 5, 8
[719] Chạm số: 8, 2
[720] Chạm số: 8, 8
[721] Chạm số: 1, 2
[722] Chạm số: 1, 8
[723] Chạm số: 2, 2
[724] Chạm số: 2, 5
[725] Chạm số: 2, 0
[726] Chạm số: 2, 8
[727] Chạm số: 2, 1
[728] Chạm số: 2, 3
[729] Chạm số: 2, 2
[730] Chạm số: 2, 5
[731] Chạm số: 2, 0
[732] Chạm số: 2, 6
[733] Chạm số: 2, 1
[734] Chạm số: 2, 1
[735] Chạm số: 2, 4
[736] Chạm số: 2, 0
[737] Chạm số: 2, 8
[738] Chạm số: 2, 8
[739] Chạm số: 2, 8
[740] Chạm số: 2, 7
[741] Chạm số: 2, 1
[742] Chạm số: 2, 0
[743] Chạm số: 2, 7
[744] Chạm số: 2, 8
[745] Chạm số: 2, 9
[746] Chạm số: 2, 0
[747] Chạm số: 2, 4
[748] Chạm số: 1, 8
[749] Chạm số: 3, 8
[750] Chạm số: 2, 8
[751] Chạm số: 5, 8
[752] Chạm số: 5, 8
[753] Chạm số: 5, 7
[754] Chạm số: 5, 1
[755] Chạm số: 5, 7
[756] Chạm số: 0, 8
[757] Chạm số: 0, 8
[758] Chạm số: 0, 7
[759] Chạm số: 0, 1
[760] Chạm số: 0, 7
[761] Chạm số: 6, 8
[762] Chạm số: 1, 8
[763] Chạm số: 1, 8
[764] Chạm số: 4, 8
[765] Chạm số: 0, 8
[766] Chạm số: 8, 8
[767] Chạm số: 8, 8
[768] Chạm số: 8, 7
[769] Chạm số: 8, 1
[770] Chạm số: 8, 0
[771] Chạm số: 8, 7
[772] Chạm số: 8, 8
[773] Chạm số: 8, 9
[774] Chạm số: 8, 0
[775] Chạm số: 8, 4
1326 cầu mới - là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[776] Chạm số: 4, 8
[777] Chạm số: 4, 1
[778] Chạm số: 4, 8
[779] Chạm số: 4, 2
[780] Chạm số: 4, 2
[781] Chạm số: 4, 0
[782] Chạm số: 4, 5
[783] Chạm số: 4, 0
[784] Chạm số: 4, 0
[785] Chạm số: 4, 3
[786] Chạm số: 4, 6
[787] Chạm số: 4, 2
[788] Chạm số: 4, 9
[789] Chạm số: 4, 3
[790] Chạm số: 4, 1
[791] Chạm số: 4, 5
[792] Chạm số: 4, 0
[793] Chạm số: 1, 8
[794] Chạm số: 1, 1
[795] Chạm số: 1, 8
[796] Chạm số: 1, 2
[797] Chạm số: 1, 2
[798] Chạm số: 1, 0
[799] Chạm số: 1, 5
[800] Chạm số: 1, 0
[801] Chạm số: 1, 0
[802] Chạm số: 1, 3
[803] Chạm số: 1, 6
[804] Chạm số: 1, 2
[805] Chạm số: 1, 9
[806] Chạm số: 1, 3
[807] Chạm số: 1, 1
[808] Chạm số: 1, 5
[809] Chạm số: 1, 0
[810] Chạm số: 7, 8
[811] Chạm số: 7, 1
[812] Chạm số: 7, 8
[813] Chạm số: 7, 2
[814] Chạm số: 7, 2
[815] Chạm số: 7, 0
[816] Chạm số: 7, 5
[817] Chạm số: 7, 0
[818] Chạm số: 7, 0
[819] Chạm số: 7, 3
[820] Chạm số: 7, 6
[821] Chạm số: 7, 2
[822] Chạm số: 7, 9
[823] Chạm số: 7, 3
[824] Chạm số: 7, 1
[825] Chạm số: 7, 5
[826] Chạm số: 7, 0
[827] Chạm số: 0, 8
[828] Chạm số: 0, 1
[829] Chạm số: 0, 8
[830] Chạm số: 0, 2
[831] Chạm số: 0, 2
[832] Chạm số: 0, 0
[833] Chạm số: 0, 5
[834] Chạm số: 0, 0
[835] Chạm số: 0, 0
[836] Chạm số: 0, 3
[837] Chạm số: 0, 6
[838] Chạm số: 0, 2
[839] Chạm số: 0, 9
[840] Chạm số: 0, 3
[841] Chạm số: 0, 1
[842] Chạm số: 0, 5
[843] Chạm số: 0, 0
[844] Chạm số: 8, 3
[845] Chạm số: 8, 4
[846] Chạm số: 8, 8
[847] Chạm số: 8, 6
[848] Chạm số: 8, 4
[849] Chạm số: 8, 1
[850] Chạm số: 8, 5
[851] Chạm số: 8, 9
[852] Chạm số: 8, 8
[853] Chạm số: 8, 3
[854] Chạm số: 8, 2
[855] Chạm số: 8, 2
[856] Chạm số: 8, 2
[857] Chạm số: 8, 9
[858] Chạm số: 8, 2
[859] Chạm số: 8, 0
[860] Chạm số: 8, 7
[861] Chạm số: 8, 4
[862] Chạm số: 8, 0
[863] Chạm số: 8, 5
[864] Chạm số: 8, 0
[865] Chạm số: 8, 8
[866] Chạm số: 8, 9
[867] Chạm số: 8, 9
[868] Chạm số: 8, 0
[869] Chạm số: 8, 0
[870] Chạm số: 8, 9
[871] Chạm số: 8, 9
[872] Chạm số: 8, 0
[873] Chạm số: 8, 3
[874] Chạm số: 8, 6
[875] Chạm số: 8, 3
[876] Chạm số: 8, 9
[877] Chạm số: 8, 9
[878] Chạm số: 8, 9
[879] Chạm số: 8, 0
[880] Chạm số: 8, 0
[881] Chạm số: 8, 7
[882] Chạm số: 8, 5
[883] Chạm số: 8, 3
[884] Chạm số: 8, 6
[885] Chạm số: 8, 1
[886] Chạm số: 8, 5
[887] Chạm số: 8, 7
[888] Chạm số: 8, 1
[889] Chạm số: 8, 7
[890] Chạm số: 8, 1
[891] Chạm số: 8, 2
[892] Chạm số: 8, 3
[893] Chạm số: 8, 9
[894] Chạm số: 8, 4
[895] Chạm số: 8, 9
[896] Chạm số: 8, 6
[897] Chạm số: 8, 1
[898] Chạm số: 8, 3
[899] Chạm số: 8, 3
[900] Chạm số: 8, 1
[901] Chạm số: 8, 7
[902] Chạm số: 8, 3
[903] Chạm số: 8, 5
[904] Chạm số: 8, 7
[905] Chạm số: 8, 3
[906] Chạm số: 8, 3
[907] Chạm số: 8, 5
[908] Chạm số: 8, 8
[909] Chạm số: 8, 1
[910] Chạm số: 8, 1
[911] Chạm số: 8, 3
[912] Chạm số: 8, 2
[913] Chạm số: 8, 5
[914] Chạm số: 8, 0
[915] Chạm số: 8, 6
[916] Chạm số: 8, 1
[917] Chạm số: 8, 1
[918] Chạm số: 8, 4
[919] Chạm số: 8, 0
[920] Chạm số: 8, 8
[921] Chạm số: 8, 0
[922] Chạm số: 8, 8
[923] Chạm số: 8, 9
[924] Chạm số: 8, 0
[925] Chạm số: 8, 4
[926] Chạm số: 3, 1
[927] Chạm số: 3, 8
[928] Chạm số: 3, 2
[929] Chạm số: 3, 2
[930] Chạm số: 3, 0
[931] Chạm số: 3, 5
[932] Chạm số: 3, 0
[933] Chạm số: 3, 0
[934] Chạm số: 3, 3
[935] Chạm số: 3, 6
[936] Chạm số: 3, 2
[937] Chạm số: 3, 9
[938] Chạm số: 3, 3
[939] Chạm số: 3, 1
[940] Chạm số: 3, 5
[941] Chạm số: 3, 0
[942] Chạm số: 4, 1
[943] Chạm số: 4, 8
[944] Chạm số: 4, 2
[945] Chạm số: 4, 2
[946] Chạm số: 4, 0
[947] Chạm số: 4, 5
[948] Chạm số: 4, 0
[949] Chạm số: 4, 0
[950] Chạm số: 4, 3
[951] Chạm số: 4, 6
[952] Chạm số: 4, 2
[953] Chạm số: 4, 9
[954] Chạm số: 4, 3
[955] Chạm số: 4, 1
[956] Chạm số: 4, 5
[957] Chạm số: 4, 0
[958] Chạm số: 8, 1
[959] Chạm số: 8, 8
[960] Chạm số: 8, 2
[961] Chạm số: 8, 2
[962] Chạm số: 8, 0
[963] Chạm số: 8, 5
[964] Chạm số: 8, 0
[965] Chạm số: 8, 0
[966] Chạm số: 8, 3
[967] Chạm số: 8, 6
[968] Chạm số: 8, 2
[969] Chạm số: 8, 9
[970] Chạm số: 8, 3
[971] Chạm số: 8, 1
[972] Chạm số: 8, 5
[973] Chạm số: 8, 0
[974] Chạm số: 6, 1
[975] Chạm số: 6, 8
[976] Chạm số: 6, 2
[977] Chạm số: 6, 2
[978] Chạm số: 6, 0
[979] Chạm số: 6, 5
[980] Chạm số: 6, 0
[981] Chạm số: 6, 0
[982] Chạm số: 6, 3
[983] Chạm số: 6, 6
[984] Chạm số: 6, 2
[985] Chạm số: 6, 9
[986] Chạm số: 6, 3
[987] Chạm số: 6, 1
[988] Chạm số: 6, 5
[989] Chạm số: 6, 0
[990] Chạm số: 4, 1
[991] Chạm số: 4, 8
[992] Chạm số: 4, 2
[993] Chạm số: 4, 2
[994] Chạm số: 4, 0
[995] Chạm số: 4, 5
[996] Chạm số: 4, 0
[997] Chạm số: 4, 0
[998] Chạm số: 4, 3
[999] Chạm số: 4, 6
[1000] Chạm số: 4, 2
[1001] Chạm số: 4, 9
[1002] Chạm số: 4, 3
[1003] Chạm số: 4, 1
[1004] Chạm số: 4, 5
[1005] Chạm số: 4, 0
[1006] Chạm số: 1, 5
[1007] Chạm số: 1, 9
[1008] Chạm số: 1, 8
[1009] Chạm số: 1, 3
[1010] Chạm số: 1, 2
[1011] Chạm số: 1, 2
[1012] Chạm số: 1, 2
[1013] Chạm số: 1, 9
[1014] Chạm số: 1, 2
[1015] Chạm số: 1, 0
[1016] Chạm số: 1, 7
[1017] Chạm số: 1, 4
[1018] Chạm số: 1, 0
[1019] Chạm số: 1, 5
[1020] Chạm số: 1, 0
[1021] Chạm số: 1, 8
[1022] Chạm số: 1, 9
[1023] Chạm số: 1, 9
[1024] Chạm số: 1, 0
[1025] Chạm số: 1, 0
[1026] Chạm số: 1, 9
[1027] Chạm số: 1, 9
[1028] Chạm số: 1, 0
[1029] Chạm số: 1, 3
[1030] Chạm số: 1, 6
[1031] Chạm số: 1, 3
[1032] Chạm số: 1, 9
[1033] Chạm số: 1, 9
[1034] Chạm số: 1, 9
[1035] Chạm số: 1, 0
[1036] Chạm số: 1, 0
[1037] Chạm số: 1, 7
[1038] Chạm số: 1, 5
[1039] Chạm số: 1, 3
[1040] Chạm số: 1, 6
[1041] Chạm số: 1, 1
[1042] Chạm số: 1, 5
[1043] Chạm số: 1, 7
[1044] Chạm số: 1, 1
[1045] Chạm số: 1, 7
[1046] Chạm số: 1, 1
[1047] Chạm số: 1, 2
[1048] Chạm số: 1, 3
[1049] Chạm số: 1, 9
[1050] Chạm số: 1, 4
[1051] Chạm số: 1, 9
[1052] Chạm số: 1, 6
[1053] Chạm số: 1, 1
[1054] Chạm số: 1, 3
[1055] Chạm số: 1, 3
[1056] Chạm số: 1, 1
[1057] Chạm số: 1, 7
[1058] Chạm số: 1, 3
[1059] Chạm số: 1, 5
[1060] Chạm số: 1, 7
[1061] Chạm số: 1, 3
[1062] Chạm số: 1, 3
[1063] Chạm số: 1, 5
[1064] Chạm số: 1, 8
[1065] Chạm số: 1, 1
[1066] Chạm số: 1, 1
[1067] Chạm số: 1, 3
[1068] Chạm số: 1, 2
[1069] Chạm số: 1, 5
[1070] Chạm số: 1, 0
[1071] Chạm số: 1, 6
[1072] Chạm số: 1, 1
[1073] Chạm số: 1, 1
[1074] Chạm số: 1, 4
[1075] Chạm số: 1, 0
[1076] Chạm số: 1, 8
[1077] Chạm số: 1, 0
[1078] Chạm số: 1, 8
[1079] Chạm số: 1, 9
[1080] Chạm số: 1, 0
[1081] Chạm số: 1, 4
[1082] Chạm số: 5, 8
[1083] Chạm số: 5, 2
[1084] Chạm số: 5, 2
[1085] Chạm số: 5, 0
[1086] Chạm số: 5, 5
[1087] Chạm số: 5, 0
[1088] Chạm số: 5, 0
[1089] Chạm số: 5, 3
[1090] Chạm số: 5, 6
[1091] Chạm số: 5, 2
[1092] Chạm số: 5, 9
[1093] Chạm số: 5, 3
[1094] Chạm số: 5, 1
[1095] Chạm số: 5, 5
[1096] Chạm số: 5, 0
[1097] Chạm số: 9, 8
[1098] Chạm số: 9, 2
[1099] Chạm số: 9, 2
[1100] Chạm số: 9, 0
[1101] Chạm số: 9, 5
[1102] Chạm số: 9, 0
[1103] Chạm số: 9, 0
[1104] Chạm số: 9, 3
[1105] Chạm số: 9, 6
[1106] Chạm số: 9, 2
[1107] Chạm số: 9, 9
[1108] Chạm số: 9, 3
[1109] Chạm số: 9, 1
[1110] Chạm số: 9, 5
[1111] Chạm số: 9, 0
[1112] Chạm số: 8, 3
[1113] Chạm số: 8, 2
[1114] Chạm số: 8, 2
[1115] Chạm số: 8, 2
[1116] Chạm số: 8, 9
[1117] Chạm số: 8, 2
[1118] Chạm số: 8, 0
[1119] Chạm số: 8, 7
[1120] Chạm số: 8, 4
[1121] Chạm số: 8, 0
[1122] Chạm số: 8, 5
[1123] Chạm số: 8, 0
[1124] Chạm số: 8, 8
[1125] Chạm số: 8, 9
[1126] Chạm số: 8, 9
[1127] Chạm số: 8, 0
[1128] Chạm số: 8, 0
[1129] Chạm số: 8, 9
[1130] Chạm số: 8, 9
[1131] Chạm số: 8, 0
[1132] Chạm số: 8, 3
[1133] Chạm số: 8, 6
[1134] Chạm số: 8, 3
[1135] Chạm số: 8, 9
[1136] Chạm số: 8, 9
[1137] Chạm số: 8, 9
[1138] Chạm số: 8, 0
[1139] Chạm số: 8, 0
[1140] Chạm số: 8, 7
[1141] Chạm số: 8, 5
[1142] Chạm số: 8, 3
[1143] Chạm số: 8, 6
[1144] Chạm số: 8, 1
[1145] Chạm số: 8, 5
[1146] Chạm số: 8, 7
[1147] Chạm số: 8, 1
[1148] Chạm số: 8, 7
[1149] Chạm số: 8, 1
[1150] Chạm số: 8, 2
[1151] Chạm số: 8, 3
[1152] Chạm số: 8, 9
[1153] Chạm số: 8, 4
[1154] Chạm số: 8, 9
[1155] Chạm số: 8, 6
[1156] Chạm số: 8, 1
[1157] Chạm số: 8, 3
[1158] Chạm số: 8, 3
[1159] Chạm số: 8, 1
[1160] Chạm số: 8, 7
[1161] Chạm số: 8, 3
[1162] Chạm số: 8, 5
[1163] Chạm số: 8, 7
[1164] Chạm số: 8, 3
[1165] Chạm số: 8, 3
[1166] Chạm số: 8, 5
[1167] Chạm số: 8, 8
[1168] Chạm số: 8, 1
[1169] Chạm số: 8, 1
[1170] Chạm số: 8, 3
[1171] Chạm số: 8, 2
[1172] Chạm số: 8, 5
[1173] Chạm số: 8, 0
[1174] Chạm số: 8, 6
[1175] Chạm số: 8, 1
[1176] Chạm số: 8, 1
[1177] Chạm số: 8, 4
[1178] Chạm số: 8, 0
[1179] Chạm số: 8, 8
[1180] Chạm số: 8, 0
[1181] Chạm số: 8, 8
[1182] Chạm số: 8, 9
[1183] Chạm số: 8, 0
[1184] Chạm số: 8, 4
[1185] Chạm số: 3, 2
[1186] Chạm số: 3, 2
[1187] Chạm số: 3, 0
[1188] Chạm số: 3, 5
[1189] Chạm số: 3, 0
[1190] Chạm số: 3, 0
[1191] Chạm số: 3, 3
[1192] Chạm số: 3, 6
[1193] Chạm số: 3, 2
[1194] Chạm số: 3, 9
[1195] Chạm số: 3, 3
[1196] Chạm số: 3, 1
[1197] Chạm số: 3, 5
[1198] Chạm số: 3, 0
[1199] Chạm số: 2, 2
[1200] Chạm số: 2, 2
[1201] Chạm số: 2, 0
[1202] Chạm số: 2, 5
[1203] Chạm số: 2, 0
[1204] Chạm số: 2, 0
[1205] Chạm số: 2, 3
[1206] Chạm số: 2, 6
[1207] Chạm số: 2, 2
[1208] Chạm số: 2, 9
[1209] Chạm số: 2, 3
[1210] Chạm số: 2, 1
[1211] Chạm số: 2, 5
[1212] Chạm số: 2, 0
[1213] Chạm số: 2, 2
[1214] Chạm số: 2, 2
[1215] Chạm số: 2, 0
[1216] Chạm số: 2, 5
[1217] Chạm số: 2, 0
[1218] Chạm số: 2, 0
[1219] Chạm số: 2, 3
[1220] Chạm số: 2, 6
[1221] Chạm số: 2, 2
[1222] Chạm số: 2, 9
[1223] Chạm số: 2, 3
[1224] Chạm số: 2, 1
[1225] Chạm số: 2, 5
[1226] Chạm số: 2, 0
[1227] Chạm số: 2, 9
[1228] Chạm số: 2, 2
[1229] Chạm số: 2, 0
[1230] Chạm số: 2, 7
[1231] Chạm số: 2, 4
[1232] Chạm số: 2, 0
[1233] Chạm số: 2, 5
[1234] Chạm số: 2, 0
[1235] Chạm số: 2, 8
[1236] Chạm số: 2, 9
[1237] Chạm số: 2, 9
[1238] Chạm số: 2, 0
[1239] Chạm số: 2, 0
[1240] Chạm số: 2, 9
[1241] Chạm số: 2, 9
[1242] Chạm số: 2, 0
[1243] Chạm số: 2, 3
[1244] Chạm số: 2, 6
[1245] Chạm số: 2, 3
[1246] Chạm số: 2, 9
[1247] Chạm số: 2, 9
[1248] Chạm số: 2, 9
[1249] Chạm số: 2, 0
[1250] Chạm số: 2, 0
[1251] Chạm số: 2, 7
[1252] Chạm số: 2, 5
[1253] Chạm số: 2, 3
[1254] Chạm số: 2, 6
[1255] Chạm số: 2, 1
[1256] Chạm số: 2, 5
[1257] Chạm số: 2, 7
[1258] Chạm số: 2, 1
[1259] Chạm số: 2, 7
[1260] Chạm số: 2, 1
[1261] Chạm số: 2, 2
[1262] Chạm số: 2, 3
[1263] Chạm số: 2, 9
[1264] Chạm số: 2, 4
[1265] Chạm số: 2, 9
[1266] Chạm số: 2, 6
[1267] Chạm số: 2, 1
[1268] Chạm số: 2, 3
[1269] Chạm số: 2, 3
[1270] Chạm số: 2, 1
[1271] Chạm số: 2, 7
[1272] Chạm số: 2, 3
[1273] Chạm số: 2, 5
[1274] Chạm số: 2, 7
[1275] Chạm số: 2, 3
[1276] Chạm số: 2, 3
[1277] Chạm số: 2, 5
[1278] Chạm số: 2, 8
[1279] Chạm số: 2, 1
[1280] Chạm số: 2, 1
[1281] Chạm số: 2, 3
[1282] Chạm số: 2, 2
[1283] Chạm số: 2, 5
[1284] Chạm số: 2, 0
[1285] Chạm số: 2, 6
[1286] Chạm số: 2, 1
[1287] Chạm số: 2, 1
[1288] Chạm số: 2, 4
[1289] Chạm số: 2, 0
[1290] Chạm số: 2, 8
[1291] Chạm số: 2, 0
[1292] Chạm số: 2, 8
[1293] Chạm số: 2, 9
[1294] Chạm số: 2, 0
[1295] Chạm số: 2, 4
[1296] Chạm số: 9, 2
[1297] Chạm số: 9, 0
[1298] Chạm số: 9, 5
[1299] Chạm số: 9, 0
[1300] Chạm số: 9, 0
[1301] Chạm số: 9, 3
[1302] Chạm số: 9, 6
[1303] Chạm số: 9, 2
[1304] Chạm số: 9, 9
[1305] Chạm số: 9, 3
[1306] Chạm số: 9, 1
[1307] Chạm số: 9, 5
[1308] Chạm số: 9, 0
[1309] Chạm số: 2, 0
[1310] Chạm số: 2, 7
[1311] Chạm số: 2, 4
[1312] Chạm số: 2, 0
[1313] Chạm số: 2, 5
[1314] Chạm số: 2, 0
[1315] Chạm số: 2, 8
[1316] Chạm số: 2, 9
[1317] Chạm số: 2, 9
[1318] Chạm số: 2, 0
[1319] Chạm số: 2, 0
[1320] Chạm số: 2, 9
[1321] Chạm số: 2, 9
[1322] Chạm số: 2, 0
[1323] Chạm số: 2, 3
[1324] Chạm số: 2, 6
[1325] Chạm số: 2, 3
[1326] Chạm số: 2, 9
[1327] Chạm số: 2, 9
[1328] Chạm số: 2, 9
[1329] Chạm số: 2, 0
[1330] Chạm số: 2, 0
[1331] Chạm số: 2, 7
[1332] Chạm số: 2, 5
[1333] Chạm số: 2, 3
[1334] Chạm số: 2, 6
[1335] Chạm số: 2, 1
[1336] Chạm số: 2, 5
[1337] Chạm số: 2, 7
[1338] Chạm số: 2, 1
[1339] Chạm số: 2, 7
[1340] Chạm số: 2, 1
[1341] Chạm số: 2, 2
[1342] Chạm số: 2, 3
[1343] Chạm số: 2, 9
[1344] Chạm số: 2, 4
[1345] Chạm số: 2, 9
[1346] Chạm số: 2, 6
[1347] Chạm số: 2, 1
[1348] Chạm số: 2, 3
[1349] Chạm số: 2, 3
[1350] Chạm số: 2, 1
[1351] Chạm số: 2, 7
[1352] Chạm số: 2, 3
[1353] Chạm số: 2, 5
[1354] Chạm số: 2, 7
[1355] Chạm số: 2, 3
[1356] Chạm số: 2, 3
[1357] Chạm số: 2, 5
[1358] Chạm số: 2, 8
[1359] Chạm số: 2, 1
[1360] Chạm số: 2, 1
[1361] Chạm số: 2, 3
[1362] Chạm số: 2, 2
[1363] Chạm số: 2, 5
[1364] Chạm số: 2, 0
[1365] Chạm số: 2, 6
[1366] Chạm số: 2, 1
[1367] Chạm số: 2, 1
[1368] Chạm số: 2, 4
[1369] Chạm số: 2, 0
[1370] Chạm số: 2, 8
[1371] Chạm số: 2, 0
[1372] Chạm số: 2, 8
[1373] Chạm số: 2, 9
[1374] Chạm số: 2, 0
[1375] Chạm số: 2, 4
[1376] Chạm số: 0, 7
[1377] Chạm số: 0, 4
[1378] Chạm số: 0, 0
[1379] Chạm số: 0, 5
[1380] Chạm số: 0, 0
[1381] Chạm số: 0, 8
[1382] Chạm số: 0, 9
[1383] Chạm số: 0, 9
[1384] Chạm số: 0, 0
[1385] Chạm số: 0, 0
[1386] Chạm số: 0, 9
[1387] Chạm số: 0, 9
[1388] Chạm số: 0, 0
[1389] Chạm số: 0, 3
[1390] Chạm số: 0, 6
[1391] Chạm số: 0, 3
[1392] Chạm số: 0, 9
[1393] Chạm số: 0, 9
[1394] Chạm số: 0, 9
[1395] Chạm số: 0, 0
[1396] Chạm số: 0, 0
[1397] Chạm số: 0, 7
[1398] Chạm số: 0, 5
[1399] Chạm số: 0, 3
[1400] Chạm số: 0, 6
[1401] Chạm số: 0, 1
[1402] Chạm số: 0, 5
[1403] Chạm số: 0, 7
[1404] Chạm số: 0, 1
[1405] Chạm số: 0, 7
[1406] Chạm số: 0, 1
[1407] Chạm số: 0, 2
[1408] Chạm số: 0, 3
[1409] Chạm số: 0, 9
[1410] Chạm số: 0, 4
[1411] Chạm số: 0, 9
[1412] Chạm số: 0, 6
[1413] Chạm số: 0, 1
[1414] Chạm số: 0, 3
[1415] Chạm số: 0, 3
[1416] Chạm số: 0, 1
[1417] Chạm số: 0, 7
[1418] Chạm số: 0, 3
[1419] Chạm số: 0, 5
[1420] Chạm số: 0, 7
[1421] Chạm số: 0, 3
[1422] Chạm số: 0, 3
[1423] Chạm số: 0, 5
[1424] Chạm số: 0, 8
[1425] Chạm số: 0, 1
[1426] Chạm số: 0, 1
[1427] Chạm số: 0, 3
[1428] Chạm số: 0, 2
[1429] Chạm số: 0, 5
[1430] Chạm số: 0, 0
[1431] Chạm số: 0, 6
[1432] Chạm số: 0, 1
[1433] Chạm số: 0, 1
[1434] Chạm số: 0, 4
[1435] Chạm số: 0, 0
[1436] Chạm số: 0, 8
[1437] Chạm số: 0, 0
[1438] Chạm số: 0, 8
[1439] Chạm số: 0, 9
[1440] Chạm số: 0, 0
[1441] Chạm số: 0, 4
[1442] Chạm số: 7, 5
[1443] Chạm số: 7, 0
[1444] Chạm số: 7, 0
[1445] Chạm số: 7, 3
[1446] Chạm số: 7, 6
[1447] Chạm số: 7, 2
[1448] Chạm số: 7, 9
[1449] Chạm số: 7, 3
[1450] Chạm số: 7, 1
[1451] Chạm số: 7, 5
[1452] Chạm số: 7, 0
[1453] Chạm số: 4, 5
[1454] Chạm số: 4, 0
[1455] Chạm số: 4, 0
[1456] Chạm số: 4, 3
[1457] Chạm số: 4, 6
[1458] Chạm số: 4, 2
[1459] Chạm số: 4, 9
[1460] Chạm số: 4, 3
[1461] Chạm số: 4, 1
[1462] Chạm số: 4, 5
[1463] Chạm số: 4, 0
[1464] Chạm số: 0, 5
[1465] Chạm số: 0, 0
[1466] Chạm số: 0, 0
[1467] Chạm số: 0, 3
[1468] Chạm số: 0, 6
[1469] Chạm số: 0, 2
[1470] Chạm số: 0, 9
[1471] Chạm số: 0, 3
[1472] Chạm số: 0, 1
[1473] Chạm số: 0, 5
[1474] Chạm số: 0, 0
[1475] Chạm số: 5, 0
[1476] Chạm số: 5, 8
[1477] Chạm số: 5, 9
[1478] Chạm số: 5, 9
[1479] Chạm số: 5, 0
[1480] Chạm số: 5, 0
[1481] Chạm số: 5, 9
[1482] Chạm số: 5, 9
[1483] Chạm số: 5, 0
[1484] Chạm số: 5, 3
[1485] Chạm số: 5, 6
[1486] Chạm số: 5, 3
[1487] Chạm số: 5, 9
[1488] Chạm số: 5, 9
[1489] Chạm số: 5, 9
[1490] Chạm số: 5, 0
[1491] Chạm số: 5, 0
[1492] Chạm số: 5, 7
[1493] Chạm số: 5, 5
[1494] Chạm số: 5, 3
[1495] Chạm số: 5, 6
[1496] Chạm số: 5, 1
[1497] Chạm số: 5, 5
[1498] Chạm số: 5, 7
[1499] Chạm số: 5, 1
[1500] Chạm số: 5, 7
[1501] Chạm số: 5, 1
[1502] Chạm số: 5, 2
[1503] Chạm số: 5, 3
[1504] Chạm số: 5, 9
[1505] Chạm số: 5, 4
[1506] Chạm số: 5, 9
[1507] Chạm số: 5, 6
[1508] Chạm số: 5, 1
[1509] Chạm số: 5, 3
[1510] Chạm số: 5, 3
[1511] Chạm số: 5, 1
[1512] Chạm số: 5, 7
[1513] Chạm số: 5, 3
[1514] Chạm số: 5, 5
[1515] Chạm số: 5, 7
[1516] Chạm số: 5, 3
[1517] Chạm số: 5, 3
[1518] Chạm số: 5, 5
[1519] Chạm số: 5, 8
[1520] Chạm số: 5, 1
[1521] Chạm số: 5, 1
[1522] Chạm số: 5, 3
[1523] Chạm số: 5, 2
[1524] Chạm số: 5, 5
[1525] Chạm số: 5, 0
[1526] Chạm số: 5, 6
[1527] Chạm số: 5, 1
[1528] Chạm số: 5, 1
[1529] Chạm số: 5, 4
[1530] Chạm số: 5, 0
[1531] Chạm số: 5, 8
[1532] Chạm số: 5, 0
[1533] Chạm số: 5, 8
[1534] Chạm số: 5, 9
[1535] Chạm số: 5, 0
[1536] Chạm số: 5, 4
[1537] Chạm số: 0, 0
[1538] Chạm số: 0, 0
[1539] Chạm số: 0, 3
[1540] Chạm số: 0, 6
[1541] Chạm số: 0, 2
[1542] Chạm số: 0, 9
[1543] Chạm số: 0, 3
[1544] Chạm số: 0, 1
[1545] Chạm số: 0, 5
[1546] Chạm số: 0, 0
[1547] Chạm số: 8, 0
[1548] Chạm số: 8, 0
[1549] Chạm số: 8, 3
[1550] Chạm số: 8, 6
[1551] Chạm số: 8, 2
[1552] Chạm số: 8, 9
[1553] Chạm số: 8, 3
[1554] Chạm số: 8, 1
[1555] Chạm số: 8, 5
[1556] Chạm số: 8, 0
[1557] Chạm số: 9, 0
[1558] Chạm số: 9, 0
[1559] Chạm số: 9, 3
[1560] Chạm số: 9, 6
[1561] Chạm số: 9, 2
[1562] Chạm số: 9, 9
[1563] Chạm số: 9, 3
[1564] Chạm số: 9, 1
[1565] Chạm số: 9, 5
[1566] Chạm số: 9, 0
[1567] Chạm số: 9, 0
[1568] Chạm số: 9, 0
[1569] Chạm số: 9, 3
[1570] Chạm số: 9, 6
[1571] Chạm số: 9, 2
[1572] Chạm số: 9, 9
[1573] Chạm số: 9, 3
[1574] Chạm số: 9, 1
[1575] Chạm số: 9, 5
[1576] Chạm số: 9, 0
[1577] Chạm số: 0, 0
[1578] Chạm số: 0, 0
[1579] Chạm số: 0, 3
[1580] Chạm số: 0, 6
[1581] Chạm số: 0, 2
[1582] Chạm số: 0, 9
[1583] Chạm số: 0, 3
[1584] Chạm số: 0, 1
[1585] Chạm số: 0, 5
[1586] Chạm số: 0, 0
[1587] Chạm số: 0, 0
[1588] Chạm số: 0, 0
[1589] Chạm số: 0, 3
[1590] Chạm số: 0, 6
[1591] Chạm số: 0, 2
[1592] Chạm số: 0, 9
[1593] Chạm số: 0, 3
[1594] Chạm số: 0, 1
[1595] Chạm số: 0, 5
[1596] Chạm số: 0, 0
[1597] Chạm số: 9, 0
[1598] Chạm số: 9, 0
[1599] Chạm số: 9, 3
[1600] Chạm số: 9, 6
[1601] Chạm số: 9, 2
[1602] Chạm số: 9, 9
[1603] Chạm số: 9, 3
[1604] Chạm số: 9, 1
[1605] Chạm số: 9, 5
[1606] Chạm số: 9, 0
[1607] Chạm số: 9, 0
[1608] Chạm số: 9, 0
[1609] Chạm số: 9, 3
[1610] Chạm số: 9, 6
[1611] Chạm số: 9, 2
[1612] Chạm số: 9, 9
[1613] Chạm số: 9, 3
[1614] Chạm số: 9, 1
[1615] Chạm số: 9, 5
[1616] Chạm số: 9, 0
[1617] Chạm số: 0, 3
[1618] Chạm số: 0, 6
[1619] Chạm số: 0, 3
[1620] Chạm số: 0, 9
[1621] Chạm số: 0, 9
[1622] Chạm số: 0, 9
[1623] Chạm số: 0, 0
[1624] Chạm số: 0, 0
[1625] Chạm số: 0, 7
[1626] Chạm số: 0, 5
[1627] Chạm số: 0, 3
[1628] Chạm số: 0, 6
[1629] Chạm số: 0, 1
[1630] Chạm số: 0, 5
[1631] Chạm số: 0, 7
[1632] Chạm số: 0, 1
[1633] Chạm số: 0, 7
[1634] Chạm số: 0, 1
[1635] Chạm số: 0, 2
[1636] Chạm số: 0, 3
[1637] Chạm số: 0, 9
[1638] Chạm số: 0, 4
[1639] Chạm số: 0, 9
[1640] Chạm số: 0, 6
[1641] Chạm số: 0, 1
[1642] Chạm số: 0, 3
[1643] Chạm số: 0, 3
[1644] Chạm số: 0, 1
[1645] Chạm số: 0, 7
[1646] Chạm số: 0, 3
[1647] Chạm số: 0, 5
[1648] Chạm số: 0, 7
[1649] Chạm số: 0, 3
[1650] Chạm số: 0, 3
[1651] Chạm số: 0, 5
[1652] Chạm số: 0, 8
[1653] Chạm số: 0, 1
[1654] Chạm số: 0, 1
[1655] Chạm số: 0, 3
[1656] Chạm số: 0, 2
[1657] Chạm số: 0, 5
[1658] Chạm số: 0, 0
[1659] Chạm số: 0, 6
[1660] Chạm số: 0, 1
[1661] Chạm số: 0, 1
[1662] Chạm số: 0, 4
[1663] Chạm số: 0, 0
[1664] Chạm số: 0, 8
[1665] Chạm số: 0, 0
[1666] Chạm số: 0, 8
[1667] Chạm số: 0, 9
[1668] Chạm số: 0, 0
[1669] Chạm số: 0, 4
[1670] Chạm số: 3, 0
[1671] Chạm số: 3, 3
[1672] Chạm số: 3, 6
[1673] Chạm số: 3, 2
[1674] Chạm số: 3, 9
[1675] Chạm số: 3, 3
[1676] Chạm số: 3, 1
[1677] Chạm số: 3, 5
[1678] Chạm số: 3, 0
[1679] Chạm số: 6, 0
[1680] Chạm số: 6, 3
[1681] Chạm số: 6, 6
[1682] Chạm số: 6, 2
[1683] Chạm số: 6, 9
[1684] Chạm số: 6, 3
[1685] Chạm số: 6, 1
[1686] Chạm số: 6, 5
[1687] Chạm số: 6, 0
[1688] Chạm số: 3, 0
[1689] Chạm số: 3, 3
[1690] Chạm số: 3, 6
[1691] Chạm số: 3, 2
[1692] Chạm số: 3, 9
[1693] Chạm số: 3, 3
[1694] Chạm số: 3, 1
[1695] Chạm số: 3, 5
[1696] Chạm số: 3, 0
[1697] Chạm số: 9, 0
[1698] Chạm số: 9, 3
[1699] Chạm số: 9, 6
[1700] Chạm số: 9, 2
[1701] Chạm số: 9, 9
[1702] Chạm số: 9, 3
[1703] Chạm số: 9, 1
[1704] Chạm số: 9, 5
[1705] Chạm số: 9, 0
[1706] Chạm số: 9, 0
[1707] Chạm số: 9, 3
[1708] Chạm số: 9, 6
[1709] Chạm số: 9, 2
[1710] Chạm số: 9, 9
[1711] Chạm số: 9, 3
[1712] Chạm số: 9, 1
[1713] Chạm số: 9, 5
[1714] Chạm số: 9, 0
[1715] Chạm số: 9, 0
[1716] Chạm số: 9, 3
[1717] Chạm số: 9, 6
[1718] Chạm số: 9, 2
[1719] Chạm số: 9, 9
[1720] Chạm số: 9, 3
[1721] Chạm số: 9, 1
[1722] Chạm số: 9, 5
[1723] Chạm số: 9, 0
[1724] Chạm số: 0, 0
[1725] Chạm số: 0, 3
[1726] Chạm số: 0, 6
[1727] Chạm số: 0, 2
[1728] Chạm số: 0, 9
[1729] Chạm số: 0, 3
[1730] Chạm số: 0, 1
[1731] Chạm số: 0, 5
[1732] Chạm số: 0, 0
[1733] Chạm số: 0, 7
[1734] Chạm số: 0, 5
[1735] Chạm số: 0, 3
[1736] Chạm số: 0, 6
[1737] Chạm số: 0, 1
[1738] Chạm số: 0, 5
[1739] Chạm số: 0, 7
[1740] Chạm số: 0, 1
[1741] Chạm số: 0, 7
[1742] Chạm số: 0, 1
[1743] Chạm số: 0, 2
[1744] Chạm số: 0, 3
[1745] Chạm số: 0, 9
[1746] Chạm số: 0, 4
[1747] Chạm số: 0, 9
[1748] Chạm số: 0, 6
[1749] Chạm số: 0, 1
[1750] Chạm số: 0, 3
[1751] Chạm số: 0, 3
[1752] Chạm số: 0, 1
[1753] Chạm số: 0, 7
[1754] Chạm số: 0, 3
[1755] Chạm số: 0, 5
[1756] Chạm số: 0, 7
[1757] Chạm số: 0, 3
[1758] Chạm số: 0, 3
[1759] Chạm số: 0, 5
[1760] Chạm số: 0, 8
[1761] Chạm số: 0, 1
[1762] Chạm số: 0, 1
[1763] Chạm số: 0, 3
[1764] Chạm số: 0, 2
[1765] Chạm số: 0, 5
[1766] Chạm số: 0, 0
[1767] Chạm số: 0, 6
[1768] Chạm số: 0, 1
[1769] Chạm số: 0, 1
[1770] Chạm số: 0, 4
[1771] Chạm số: 0, 0
[1772] Chạm số: 0, 8
[1773] Chạm số: 0, 0
[1774] Chạm số: 0, 8
[1775] Chạm số: 0, 9
[1776] Chạm số: 0, 0
[1777] Chạm số: 0, 4
[1778] Chạm số: 7, 3
[1779] Chạm số: 7, 6
[1780] Chạm số: 7, 2
[1781] Chạm số: 7, 9
[1782] Chạm số: 7, 3
[1783] Chạm số: 7, 1
[1784] Chạm số: 7, 5
[1785] Chạm số: 7, 0
[1786] Chạm số: 5, 3
[1787] Chạm số: 5, 6
[1788] Chạm số: 5, 2
[1789] Chạm số: 5, 9
[1790] Chạm số: 5, 3
[1791] Chạm số: 5, 1
[1792] Chạm số: 5, 5
[1793] Chạm số: 5, 0
[1794] Chạm số: 3, 6
[1795] Chạm số: 3, 1
[1796] Chạm số: 3, 5
[1797] Chạm số: 3, 7
[1798] Chạm số: 3, 1
[1799] Chạm số: 3, 7
[1800] Chạm số: 3, 1
[1801] Chạm số: 3, 2
[1802] Chạm số: 3, 3
[1803] Chạm số: 3, 9
[1804] Chạm số: 3, 4
[1805] Chạm số: 3, 9
[1806] Chạm số: 3, 6
[1807] Chạm số: 3, 1
[1808] Chạm số: 3, 3
[1809] Chạm số: 3, 3
[1810] Chạm số: 3, 1
[1811] Chạm số: 3, 7
[1812] Chạm số: 3, 3
[1813] Chạm số: 3, 5
[1814] Chạm số: 3, 7
[1815] Chạm số: 3, 3
[1816] Chạm số: 3, 3
[1817] Chạm số: 3, 5
[1818] Chạm số: 3, 8
[1819] Chạm số: 3, 1
[1820] Chạm số: 3, 1
[1821] Chạm số: 3, 3
[1822] Chạm số: 3, 2
[1823] Chạm số: 3, 5
[1824] Chạm số: 3, 0
[1825] Chạm số: 3, 6
[1826] Chạm số: 3, 1
[1827] Chạm số: 3, 1
[1828] Chạm số: 3, 4
[1829] Chạm số: 3, 0
[1830] Chạm số: 3, 8
[1831] Chạm số: 3, 0
[1832] Chạm số: 3, 8
[1833] Chạm số: 3, 9
[1834] Chạm số: 3, 0
[1835] Chạm số: 3, 4
[1836] Chạm số: 6, 1
[1837] Chạm số: 6, 5
[1838] Chạm số: 6, 7
[1839] Chạm số: 6, 1
[1840] Chạm số: 6, 7
[1841] Chạm số: 6, 1
[1842] Chạm số: 6, 2
[1843] Chạm số: 6, 3
[1844] Chạm số: 6, 9
[1845] Chạm số: 6, 4
[1846] Chạm số: 6, 9
[1847] Chạm số: 6, 6
[1848] Chạm số: 6, 1
[1849] Chạm số: 6, 3
[1850] Chạm số: 6, 3
[1851] Chạm số: 6, 1
[1852] Chạm số: 6, 7
[1853] Chạm số: 6, 3
[1854] Chạm số: 6, 5
[1855] Chạm số: 6, 7
[1856] Chạm số: 6, 3
[1857] Chạm số: 6, 3
[1858] Chạm số: 6, 5
[1859] Chạm số: 6, 8
[1860] Chạm số: 6, 1
[1861] Chạm số: 6, 1
[1862] Chạm số: 6, 3
[1863] Chạm số: 6, 2
[1864] Chạm số: 6, 5
[1865] Chạm số: 6, 0
[1866] Chạm số: 6, 6
[1867] Chạm số: 6, 1
[1868] Chạm số: 6, 1
[1869] Chạm số: 6, 4
[1870] Chạm số: 6, 0
[1871] Chạm số: 6, 8
[1872] Chạm số: 6, 0
[1873] Chạm số: 6, 8
[1874] Chạm số: 6, 9
[1875] Chạm số: 6, 0
[1876] Chạm số: 6, 4
[1877] Chạm số: 1, 2
[1878] Chạm số: 1, 9
[1879] Chạm số: 1, 3
[1880] Chạm số: 1, 1
[1881] Chạm số: 1, 5
[1882] Chạm số: 1, 0
[1883] Chạm số: 5, 2
[1884] Chạm số: 5, 9
[1885] Chạm số: 5, 3
[1886] Chạm số: 5, 1
[1887] Chạm số: 5, 5
[1888] Chạm số: 5, 0
[1889] Chạm số: 7, 2
[1890] Chạm số: 7, 9
[1891] Chạm số: 7, 3
[1892] Chạm số: 7, 1
[1893] Chạm số: 7, 5
[1894] Chạm số: 7, 0
[1895] Chạm số: 1, 2
[1896] Chạm số: 1, 9
[1897] Chạm số: 1, 3
[1898] Chạm số: 1, 1
[1899] Chạm số: 1, 5
[1900] Chạm số: 1, 0
[1901] Chạm số: 7, 2
[1902] Chạm số: 7, 9
[1903] Chạm số: 7, 3
[1904] Chạm số: 7, 1
[1905] Chạm số: 7, 5
[1906] Chạm số: 7, 0
[1907] Chạm số: 1, 2
[1908] Chạm số: 1, 9
[1909] Chạm số: 1, 3
[1910] Chạm số: 1, 1
[1911] Chạm số: 1, 5
[1912] Chạm số: 1, 0
[1913] Chạm số: 2, 3
[1914] Chạm số: 2, 9
[1915] Chạm số: 2, 4
[1916] Chạm số: 2, 9
[1917] Chạm số: 2, 6
[1918] Chạm số: 2, 1
[1919] Chạm số: 2, 3
[1920] Chạm số: 2, 3
[1921] Chạm số: 2, 1
[1922] Chạm số: 2, 7
[1923] Chạm số: 2, 3
[1924] Chạm số: 2, 5
[1925] Chạm số: 2, 7
[1926] Chạm số: 2, 3
[1927] Chạm số: 2, 3
[1928] Chạm số: 2, 5
[1929] Chạm số: 2, 8
[1930] Chạm số: 2, 1
[1931] Chạm số: 2, 1
[1932] Chạm số: 2, 3
[1933] Chạm số: 2, 2
[1934] Chạm số: 2, 5
[1935] Chạm số: 2, 0
[1936] Chạm số: 2, 6
[1937] Chạm số: 2, 1
[1938] Chạm số: 2, 1
[1939] Chạm số: 2, 4
[1940] Chạm số: 2, 0
[1941] Chạm số: 2, 8
[1942] Chạm số: 2, 0
[1943] Chạm số: 2, 8
[1944] Chạm số: 2, 9
[1945] Chạm số: 2, 0
[1946] Chạm số: 2, 4
[1947] Chạm số: 3, 9
[1948] Chạm số: 3, 3
[1949] Chạm số: 3, 1
[1950] Chạm số: 3, 5
[1951] Chạm số: 3, 0
[1952] Chạm số: 9, 9
[1953] Chạm số: 9, 3
[1954] Chạm số: 9, 1
[1955] Chạm số: 9, 5
[1956] Chạm số: 9, 0
[1957] Chạm số: 4, 9
[1958] Chạm số: 4, 3
[1959] Chạm số: 4, 1
[1960] Chạm số: 4, 5
[1961] Chạm số: 4, 0
[1962] Chạm số: 9, 6
[1963] Chạm số: 9, 1
[1964] Chạm số: 9, 3
[1965] Chạm số: 9, 3
[1966] Chạm số: 9, 1
[1967] Chạm số: 9, 7
[1968] Chạm số: 9, 3
[1969] Chạm số: 9, 5
[1970] Chạm số: 9, 7
[1971] Chạm số: 9, 3
[1972] Chạm số: 9, 3
[1973] Chạm số: 9, 5
[1974] Chạm số: 9, 8
[1975] Chạm số: 9, 1
[1976] Chạm số: 9, 1
[1977] Chạm số: 9, 3
[1978] Chạm số: 9, 2
[1979] Chạm số: 9, 5
[1980] Chạm số: 9, 0
[1981] Chạm số: 9, 6
[1982] Chạm số: 9, 1
[1983] Chạm số: 9, 1
[1984] Chạm số: 9, 4
[1985] Chạm số: 9, 0
[1986] Chạm số: 9, 8
[1987] Chạm số: 9, 0
[1988] Chạm số: 9, 8
[1989] Chạm số: 9, 9
[1990] Chạm số: 9, 0
[1991] Chạm số: 9, 4
[1992] Chạm số: 6, 3
[1993] Chạm số: 6, 1
[1994] Chạm số: 6, 5
[1995] Chạm số: 6, 0
[1996] Chạm số: 1, 3
[1997] Chạm số: 1, 1
[1998] Chạm số: 1, 5
[1999] Chạm số: 1, 0
[2000] Chạm số: 3, 3
[2001] Chạm số: 3, 1
[2002] Chạm số: 3, 5
[2003] Chạm số: 3, 0
[2004] Chạm số: 3, 1
[2005] Chạm số: 3, 7
[2006] Chạm số: 3, 3
[2007] Chạm số: 3, 5
[2008] Chạm số: 3, 7
[2009] Chạm số: 3, 3
[2010] Chạm số: 3, 3
[2011] Chạm số: 3, 5
[2012] Chạm số: 3, 8
[2013] Chạm số: 3, 1
[2014] Chạm số: 3, 1
[2015] Chạm số: 3, 3
[2016] Chạm số: 3, 2
[2017] Chạm số: 3, 5
[2018] Chạm số: 3, 0
[2019] Chạm số: 3, 6
[2020] Chạm số: 3, 1
[2021] Chạm số: 3, 1
[2022] Chạm số: 3, 4
[2023] Chạm số: 3, 0
[2024] Chạm số: 3, 8
[2025] Chạm số: 3, 0
[2026] Chạm số: 3, 8
[2027] Chạm số: 3, 9
[2028] Chạm số: 3, 0
[2029] Chạm số: 3, 4
[2030] Chạm số: 1, 7
[2031] Chạm số: 1, 3
[2032] Chạm số: 1, 5
[2033] Chạm số: 1, 7
[2034] Chạm số: 1, 3
[2035] Chạm số: 1, 3
[2036] Chạm số: 1, 5
[2037] Chạm số: 1, 8
[2038] Chạm số: 1, 1
[2039] Chạm số: 1, 1
[2040] Chạm số: 1, 3
[2041] Chạm số: 1, 2
[2042] Chạm số: 1, 5
[2043] Chạm số: 1, 0
[2044] Chạm số: 1, 6
[2045] Chạm số: 1, 1
[2046] Chạm số: 1, 1
[2047] Chạm số: 1, 4
[2048] Chạm số: 1, 0
[2049] Chạm số: 1, 8
[2050] Chạm số: 1, 0
[2051] Chạm số: 1, 8
[2052] Chạm số: 1, 9
[2053] Chạm số: 1, 0
[2054] Chạm số: 1, 4
[2055] Chạm số: 7, 5
[2056] Chạm số: 7, 0
[2057] Chạm số: 3, 5
[2058] Chạm số: 3, 0
[2059] Chạm số: 5, 5
[2060] Chạm số: 5, 0
[2061] Chạm số: 7, 5
[2062] Chạm số: 7, 0
[2063] Chạm số: 3, 5
[2064] Chạm số: 3, 0
[2065] Chạm số: 3, 5
[2066] Chạm số: 3, 0
[2067] Chạm số: 5, 5
[2068] Chạm số: 5, 0
[2069] Chạm số: 8, 5
[2070] Chạm số: 8, 0
[2071] Chạm số: 1, 5
[2072] Chạm số: 1, 0
[2073] Chạm số: 1, 5
[2074] Chạm số: 1, 0
[2075] Chạm số: 3, 5
[2076] Chạm số: 3, 0
[2077] Chạm số: 2, 5
[2078] Chạm số: 2, 0
[2079] Chạm số: 5, 0
[2080] Chạm số: 5, 6
[2081] Chạm số: 5, 1
[2082] Chạm số: 5, 1
[2083] Chạm số: 5, 4
[2084] Chạm số: 5, 0
[2085] Chạm số: 5, 8
[2086] Chạm số: 5, 0
[2087] Chạm số: 5, 8
[2088] Chạm số: 5, 9
[2089] Chạm số: 5, 0
[2090] Chạm số: 5, 4
[2091] Chạm số: 0, 6
[2092] Chạm số: 0, 1
[2093] Chạm số: 0, 1
[2094] Chạm số: 0, 4
[2095] Chạm số: 0, 0
[2096] Chạm số: 0, 8
[2097] Chạm số: 0, 0
[2098] Chạm số: 0, 8
[2099] Chạm số: 0, 9
[2100] Chạm số: 0, 0
[2101] Chạm số: 0, 4
Tổng số các cầu xuất hiện theo các cặp số là:
Chạm số 0, 0 xuất hiện 42 lần
Chạm số 0, 1 xuất hiện 79 lần
Chạm số 0, 2 xuất hiện 68 lần
Chạm số 0, 3 xuất hiện 70 lần
Chạm số 0, 4 xuất hiện 28 lần
Chạm số 0, 5 xuất hiện 54 lần
Chạm số 0, 6 xuất hiện 46 lần
Chạm số 0, 7 xuất hiện 65 lần
Chạm số 0, 8 xuất hiện 67 lần
Chạm số 0, 9 xuất hiện 61 lần
Chạm số 1, 1 xuất hiện 33 lần
Chạm số 1, 2 xuất hiện 64 lần
Chạm số 1, 3 xuất hiện 59 lần
Chạm số 1, 4 xuất hiện 21 lần
Chạm số 1, 5 xuất hiện 47 lần
Chạm số 1, 6 xuất hiện 41 lần
Chạm số 1, 7 xuất hiện 52 lần
Chạm số 1, 8 xuất hiện 60 lần
Chạm số 1, 9 xuất hiện 49 lần
Chạm số 2, 2 xuất hiện 22 lần
Chạm số 2, 3 xuất hiện 60 lần
Chạm số 2, 4 xuất hiện 28 lần
Chạm số 2, 5 xuất hiện 44 lần
Chạm số 2, 6 xuất hiện 36 lần
Chạm số 2, 7 xuất hiện 60 lần
Chạm số 2, 8 xuất hiện 52 lần
Chạm số 2, 9 xuất hiện 56 lần
Chạm số 3, 3 xuất hiện 23 lần
Chạm số 3, 4 xuất hiện 14 lần
Chạm số 3, 5 xuất hiện 40 lần
Chạm số 3, 6 xuất hiện 36 lần
Chạm số 3, 7 xuất hiện 39 lần
Chạm số 3, 8 xuất hiện 53 lần
Chạm số 3, 9 xuất hiện 37 lần
Chạm số 4, 5 xuất hiện 14 lần
Chạm số 4, 6 xuất hiện 14 lần
Chạm số 4, 7 xuất hiện 7 lần
Chạm số 4, 8 xuất hiện 21 lần
Chạm số 4, 9 xuất hiện 7 lần
Chạm số 5, 5 xuất hiện 15 lần
Chạm số 5, 6 xuất hiện 28 lần
Chạm số 5, 7 xuất hiện 35 lần
Chạm số 5, 8 xuất hiện 41 lần
Chạm số 5, 9 xuất hiện 33 lần
Chạm số 6, 6 xuất hiện 11 lần
Chạm số 6, 7 xuất hiện 33 lần
Chạm số 6, 8 xuất hiện 35 lần
Chạm số 6, 9 xuất hiện 31 lần
Chạm số 7, 7 xuất hiện 13 lần
Chạm số 7, 8 xuất hiện 49 lần
Chạm số 7, 9 xuất hiện 26 lần
Chạm số 8, 8 xuất hiện 24 lần
Chạm số 8, 9 xuất hiện 46 lần
Chạm số 9, 9 xuất hiện 12 lần